Privacyverklaring


Privacyverklaring van Snoeren Bouwmanagement B.V.
(KvK nr: 18112408)


Snoeren Bouwmanagement B.V. verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt dan wel via contactpersonen aan ons worden verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken betreffen:
- Achternaam en voornaam (en/of bedrijfsnaam)
- Adres en Woonplaats
- E-mailadres
- (Mobiel) telefoonnummer

Wij hebben de persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten, zoals de administratie, het versturen van de benodigde (projectgerichte) gegevens en eventuele andere berichtgeving, welke taken worden uitgevoerd door de bouwkundige medewerkers en het secretariaat, alsmede voor het verwerken van onze facturen.
Uw gegevens worden zonder uw voorafgaande schriftelijke instemming niet verstrekt aan derden, tenzij ter voldoening aan enige wettelijke verplichting.
Een ieder die binnen Snoeren Bouwmanagement toegang heeft tot deze persoonsgegevens, dient ter zake van al deze gegevens geheimhouding te betrachten. Het is hen niet toegestaan deze gegevens op enigerlei wijze te gebruiken, anders dan waarvoor deze hen ter kennis zijn gebracht, dan wel op welke wijze dan ook te verspreiden, dupliceren, etc., hoe ook genaamd.

Snoeren Bouwmanagement B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is.
Communicatie, c.q. projectgegevens, door medewerkers van Snoeren Bouwmanagement B.V. en betrokkenen onderling uitgewisseld, zijn hiervan uitgezonderd en blijven onderdeel van het archief van Snoeren Bouwmanagement B.V.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verzoeken om ze te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het secretariaat (e mail: snoeren@bouwmanagement.nl). Snoeren Bouwmanagement B.V. zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Snoeren Bouwmanagement B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat.
Mocht er sprake zijn van een datalek, dan zijn wij verplicht hiervan melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

(Wijziging) privacyverklaring
Indien u zich kunt vinden in deze Privacyverklaring, behoeft u geen nadere actie te ondernemen.
Snoeren Bouwmanagement B.V. is bevoegd deze Privacyverklaring te wijzigen indien wettelijke of andere redenen daartoe noodzaken. De nieuwe Privacyverklaring wordt vervolgens aan alle contactpersonen ter beschikking gesteld. Door vervolgens niet of positief te reageren, geeft u te kennen akkoord te gaan met de gewijzigde Privacyverklaring.

Contact
Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of de implementatie daarvan, kunt u via e-mail contact opnemen met Snoeren Bouwmanagement B.V. (snoeren@bouwmanagement.nl)

 

Snoeren Bouwmanagement B.V.

Bezoek-/postadres
Hoge Ham 104,
5104 JK Dongen

T : (0162) 32 24 83
F: (0162) 31 38 98
E: snoeren@bouwmanagement.nl